Büyükşehirden 9.5 milyonluk j plaka satışı

 Büyükşehirden 9.5 milyonluk j plaka satışı

Manisa kent merkezinde servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 adet J plakanın satışını 11 Mayıs Çarşamba günü ihale yoluyla gerçekleştirilecek. Büyükşehir, 95 bin  TL açılış fiyatıyla ihaleye çıkaracağı 100 adet j plakanın tamamını yaklaşık 9.5 milyona satacak.

Manisa Merkez’de servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 100 adet ‘J’ plakanın satışı 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10.00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale yoluyla gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan J plaka satışıyla ilgili yapılan açıklamada ihale dökümanlarının 24 Nisan 2022 tarihinden itibaren Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinden (KDV Dahil) 216,00 TL bedel karşılığında alınabileceği belirtildi. İhalenin Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Konferans Salonu’nda yapılacağı ifade edilirken, 1 adet J plakanın (K.D.V. hariç)  muhammen bedeli 95 bin TL, geçici teminat tutarı yüzde 3 üzerinden 2 bin 850 TL olduğu, 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesinin zorunluluğu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır. İstekliler kaç adet ‘J’ Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihaleye katılamayacaktır” denildi.

İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler

 1. Manisa Merkez’de ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)
 2. Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)
 3. Mevzuatı gereği bağlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)
 4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
 5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
 6. Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
 7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,
 8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)
 9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
 10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)
 11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.
 12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)
 13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)
 14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

10 Mayıs Mesai Bitimine Kadar Başvurulabilecek

Açıklamada ayrıca, isteklilerin ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde belirtilen ihale tarihinden 1 gün önce 10 Mayıs 2022 salı günü mesai bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edebilecekleri, ihale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile fax, posta ve telgraf yoluyla gönderilen tekliflerin kabul edilmeyeceği belirtildi.

 

Benzer Haberler

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.